Mokyklos dokumentai

 
Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos veiklos kokybės teminio 2 SRITIES „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“, 2.3. TEMOS „Mokymosi patirtys“,  2.3.1. veiklos rodiklio „Mokymasis“ įsivertinimo TOBULINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

Direktoriaus pareigybės aprašymas

ĮSAKYMAS DĖL APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS 2017 – 2019 Metams PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO TVIRTINIMO

Informacija dėl mokyklinės uniformos

 Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

Mokyklos  bendruomenės narių siūlymai ir Mokyklos tarybos nutarimas dėl 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų naudojimo mokyklos reikmėms

ĮSAKYMAS DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYKLAI, NAUDOJIMO

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS


MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEI MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

Bendradarbiavimo sutartis su „BALTIC SWAN“


Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“, 2.4. temos „Vertinimas ugdant“ TOBULINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2016-06-03

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TOBULINTINOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 2015-2017 METAMS

DĖL DRAUDIMO PROGIMNAZIJOJE IR JOS TERITORIJOJE VARTOTI, TURĖTI AR KITAIP PERDUOTI ENERGINIUS GĖRIMUS

2017 metų veiklos planas

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2017-2019 metų strateginis veiklos planas


MOBILIŲJŲ TELEFONŲ, fotoaparatų ir kompiuterinės įrangos NAUDOJIMO MOKYKLOJE PAMOKŲ, PERTRAUKŲ, RENGINIŲ METU BEI ATSARGUMO PRIEMONIŲ TAIKYMO, SIEKIANT IŠVENGTI PATYČIŲ IR GALIMO NEIGIAMO POVEIKIO VAIKŲ SVEIKATAI

Panevėžio Žemynos“ progimnazijos bendravimo socialiniuose tinkluose ir elektroninių patyčių aprašas

 
Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.