Specialieji pedagogai

Asta Butkevičienė (66 kabinetas) – specialioji pedagogė metodininkė, el. p.: , asta-but@hotmail.com,
Alė Tigrūdienė (66 kabinetas) – vyr. specialioji pedagogė, el. p. tigrudiene1956@gmail.com
  • Dalyvauja kompleksiniame mokinio tyrime, nustatant sutrikimų pobūdį, įvertinant jo įgūdžių ir pasiekimų lygį.
  • Suderinę su tėvais, teikia mokiniams specialiąją pagalbą.
  • Rengia individualias programas specialiųjų poreikių mokiniams.
  • Konsultuoja mokytojus, tėvus specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Padeda mokytojams modifikuoti, adaptuoti bendrąsias mokymo programas, sudaryti individualias mokomųjų dalykų programas, akcentuojant sutrikusios funkcijos korekciją, parinkti darbo su mokiniais būdus ir metodus.
  • Veda individualius užsiėmimus specialiųjų poreikių mokiniams per pamokas ir po pamokų (mokymo procese naudojamos - naujausios mokomosios priemonės (kompiuterinė (programinė ir techninė) įranga )).
  • Informuoja tėvus apie vaiko mokymosi rezultatus, nurodo būdus, kaip padėti specialiųjų poreikių mokiniui.
  • Kaupia medžiagą apie kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, artimuosius ir tolimuosius darbo su jais tikslus, individualias programas.
  • Vykdo mokytojų, tėvų ir visuomenės švietimą specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
spec_pedag_1.jpgspec_pedag_2.jpg
spec_pedag_3.jpgspec_pedag_4.jpg
Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.